پلي الكتروليت كاتيوني (Cationic Polyelectrolyte)

كوپليمرهاي آكريل آميد به همراه مونومرهاي كاتيوني بوده كه باعث ارتقاء بار مثبت در اين دسته از پليمرها مي‌شوند و پس از انحلال در آب، محلول با خاصيت باري مثبت ايجاد مي‌كنند.

کد محصول وزن مولکولی (میلیون) شارژ (%)
Linkfloc C-6030 7-10 30
Linkfloc C-6040 7-10 40
LinkflocC- 6041 10-14 40
Linkfloc C-6050 7-10 50
Linkfloc C-6051 10-14 50
Linkfloc C-6060 7-10 60
Linkfloc C-6061 10-14 60
Linkfloc C-6071 10-15 70
Linkfloc C-6080 7-10 80
Linkfloc C-6081 10-14 80
Linkfloc C-6090 7-10 45
Linkfloc C-6021 10-14 20
Linkfloc C-6020 7-10 20
Linkfloc C-6015 7-10 15
Linkfloc C-6016 10-14 15

 

پلي الكتروليت آنيوني (Anionic Polyelectrolytes)

كوپليمرهاي آكريل آميد با خواص ارتقاء يافته باري توسط گروه‌هاي سديم آكريلات هستند، بار منفي داشته و پس از انحلال در آب، محلول با خواص بار منفي ايجاد مي‌كنند.

کد محصول وزن مولکولی (میلیون) شارژ (%)
Linkfloc A 7011 17-20 15
Linkfloc A-7010 14-17 10
Linkfloc A-7021 17-20 20
Linkfloc A-7025 19-20 25
Linkfloc A 7030 17-18 30
Linkfloc A 7001 22-23 25
LINKFLOC A-7415 18-19 15
LINK FLOC A-7930 15-16 30
LINK FLOC A-7090H 18-19 25
LINK FLOC A-8125 22-23 25
LINK FLOC A-7090 14-17 25

 

پلي الكتروليت بدون بار (Non-Ionic Polyelectrolytes)

بر پايه پلي آكريل آميد خالص مي‌باشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصيت بدون بار نشان می‌دهند.

کد محصول وزن مولکولی (میلیون) شارژ (%)
Linkfloc 9010H 8-10 5

 

نگه دارنده مخصوص صنایع کاغذ سازی

کد محصول وزن مولکولی (میلیون) شارژ (%)
Linkfloc C-630PG 7-9 30