خدمات فنی بهسازی آب

  • مشاوره و تعیین میزان خوردگی در آب های صنعتی و تعیین نوع مواد بهبود دهنده آب و مواد ضد رسوب. همراه با انجام تست های مورد نیاز در کولینگ تاور.
  • ساخت و رفع عیب دستگاه های RO در ظرفیت های مختلف از 3 مترمکعب در شبانه روز تا 200 مترمکعب در ساعت.
  • طراحی و انجام روش اسید شوی خطوط لوله آب و دستگاه های صنعتی
  • تامین مواد شیمیایی مربوط به دستگاه های RO
  • خدمات مربوط به بازیابی پلیمرهای آنیونی و کاتیونی در شرایط کاری مختلف
  • خدمات مرتبط با بازیابی ممبران ها دستگاه های RO

behin bazab water treatment services 1

 

 

behin bazab water treatment services 2

 

 

behin bazab water treatment services 3

 

 

behin bazab water treatment services 4